سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

آهــن رو از بازارش بخــر
۵۵۴۴۵۶۲۲021
۵۵۴۴۵۶۲۳021

با مـا در تمـاس باشـید

خرید و قیمت میلگرد آجدار

میلگرد آجدار ذوب آهن
نامسایزاستانداردحالتقیمتتوضیحات و خرید
میلگرد 8 آجدار ذوب آهن8A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 10 آجدار ذوب آهن10A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 12 آجدار ذوب آهن12A3شاخه28,900 تومان
میلگرد 14 آجدار ذوب آهن14A3شاخه26,600 تومان
میلگرد 16 آجدار ذوب آهن16A3شاخه26,600 تومان
میلگرد 18 آجدار ذوب آهن18A3شاخه26,700 تومان
میلگرد 20 آجدار ذوب آهن20A3شاخه26,400 تومان
میلگرد 22 آجدار ذوب آهن22A3شاخه26,400 تومان
میلگرد 25 آجدار ذوب آهن25A3شاخه27,100 تومان
میلگرد 28 آجدار ذوب آهن28A3شاخه27,100 تومان
میلگرد 32 آجدار ذوب آهن32A3شاخه27,100 تومان
میلگرد 36 آجدار ذوب آهن36A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 40 آجدار ذوب آهن40A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد آجدار ابهر
نامسایزاستانداردحالتقیمتتوضیحات و خرید
میلگرد 8 آجدار ابهر8A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 10 آجدار ابهر10A3شاخه26,200 تومان
میلگرد 12 آجدار ابهر12A3شاخه26,200 تومان
میلگرد 14 آجدار ابهر14A3شاخه26,600 تومان
میلگرد 16 آجدار ابهر16A3شاخه26,400 تومان
میلگرد 18 آجدار ابهر18A3شاخه26,400 تومان
میلگرد 20 آجدار ابهر20A3شاخه26,400 تومان
میلگرد 22 آجدار ابهر22A3شاخه26,400 تومان
میلگرد 25 آجدار ابهر25A3شاخه26,600 تومان
میلگرد 28 آجدار ابهر28A3شاخه25,800 تومان
میلگرد 32 آجدار ابهر32A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 36 آجدار ابهر36A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 40 آجدار ابهر40A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان
نامسایزاستانداردحالتقیمتتوضیحات و خرید
میلگرد 8 آجدار کاشان8A3شاخه29,200 تومان
میلگرد 10 آجدار کاشان10A3شاخه26,550 تومان
میلگرد 12 آجدار کاشان12A3شاخه26,600 تومان
میلگرد 14 آجدار کاشان14A3شاخه27,700 تومان
میلگرد 16 آجدار کاشان16A3شاخه25,150 تومان
میلگرد 18 آجدار کاشان18A3شاخه27,700 تومان
میلگرد 20 آجدار کاشان20A3شاخه27,700 تومان
میلگرد 22 آجدار کاشان22A3شاخه27,700 تومان
میلگرد 25 آجدار کاشان25A3شاخه27,700 تومان
میلگرد 28 آجدار کاشان28A3شاخه27,700 تومان
میلگرد 32 آجدار کاشان32A3شاخه28,200 تومان
میلگرد 36 آجدار کاشان36A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 40 آجدار کاشان40A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد آجدار ابر کوه
نامسایزاستانداردحالتقیمتتوضیحات و خرید
میلگرد 8 آجدار ابرکوه یزد8A3شاخه25,800 تومان
میلگرد 10 آجدار ابرکوه یزد10A3شاخه23,500 تومان
میلگرد 12 آجدار ابرکوه یزد12A3شاخه26,800 تومان
میلگرد 14 آجدار ابرکوه یزد14A3شاخه26,300 تومان
میلگرد 16 آجدار ابرکوه یزد16A3شاخه26,500 تومان
میلگرد 18 آجدار ابرکوه یزد18A3شاخه26,400 تومان
میلگرد 20 آجدار ابرکوه یزد20A3شاخه26,400 تومان
میلگرد 22 آجدار ابرکوه یزد22A3شاخه25,300 تومان
میلگرد 25 آجدار ابرکوه یزد25A3شاخه25,300 تومان
میلگرد 28 آجدار ابرکوه یزد28A3شاخه25,300 تومان
میلگرد 32 آجدار ابرکوه یزد32A3شاخه25,300 تومان
میلگرد 36 آجدار ابرکوه یزد36A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 40 آجدار ابرکوه یزد40A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد آجدار امیر کبیر
نامسایزاستانداردحالتقیمتتوضیحات و خرید
میلگرد 8 آجدار امیر کبیر8A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 10 آجدار امیر کبیر10A3شاخه28,000 تومان
میلگرد 12 آجدار امیر کبیر12A3شاخه27,500 تومان
میلگرد 14 آجدار امیر کبیر14A3شاخه26,900 تومان
میلگرد 16 آجدار امیر کبیر16A3شاخه26,900 تومان
میلگرد 18 آجدار امیر کبیر18A3شاخه26,900 تومان
میلگرد 20 آجدار امیر کبیر20A3شاخه26,900 تومان
میلگرد 22 آجدار امیر کبیر22A3شاخه26,900 تومان
میلگرد 25 آجدار امیر کبیر25A3شاخه26,900 تومان
میلگرد 28 آجدار امیر کبیر28A3شاخه27,000 تومان
میلگرد 32 آجدار امیر کبیر32A3شاخه27,000 تومان
میلگرد 36 آجدار امیر کبیر36A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد آجدار آریا ذوب
نامسایزاستانداردحالتقیمتتوضیحات و خرید
میلگرد 8 آجدار آریا ذوب8A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 10 آجدار آریا ذوب10A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 12 آجدار آریا ذوب12A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 14 آجدار آریا ذوب14A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 16 آجدار آریا ذوب16A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 18 آجدار آریا ذوب18A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 20 آجدار آریا ذوب20A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 22 آجدار آریا ذوب22A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 25 آجدار آریا ذوب25A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 28 آجدار آریا ذوب25A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 32 آجدار آریا ذوب32A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 36 آجدار آریا ذوب36A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 40 آجدار آریا ذوب40A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد آجدار راد همدان
نامسایزاستانداردحالتقیمتتوضیحات و خرید
میلگرد 8 آجدار راد همدان8A3شاخه29,945 تومان
میلگرد 10 آجدار راد همدان10A3شاخه29,500 تومان
میلگرد 12 آجدار راد همدان12A3شاخه28,800 تومان
میلگرد 14 آجدار راد همدان14A3شاخه28,500 تومان
میلگرد 16 آجدار راد همدان16A3شاخه28,500 تومان
میلگرد 18 آجدار راد همدان18A3شاخه28,500 تومان
میلگرد 20 آجدار راد همدان20A3شاخه28,500 تومان
میلگرد 22 آجدار راد همدان22A3شاخه28,500 تومان
میلگرد 25 آجدار راد همدان25A3شاخه28,500 تومان
میلگرد 28 آجدار راد همدان28A3شاخه28,500 تومان
میلگرد 32 آجدار راد همدان32A3شاخه26,995 تومان
میلگرد 36 آجدار راد همدان36A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 40 آجدار راد همدان40A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد آجدار آریا ذوب
نامسایزاستانداردحالتقیمتتوضیحات و خرید
میلگرد 8 آجدار آریا ذوب8A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 10 آجدار آریا ذوب10A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 12 آجدار آریا ذوب12A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 14 آجدار آریا ذوب14A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 16 آجدار آریا ذوب16A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 18 آجدار آریا ذوب18A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 20 آجدار آریا ذوب20A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 22 آجدار آریا ذوب22A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 25 آجدار آریا ذوب25A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 28 آجدار آریا ذوب25A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 32 آجدار آریا ذوب32A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 36 آجدار آریا ذوب36A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 40 آجدار آریا ذوب40A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد آجدار فایکو
نامسایزاستانداردحالتقیمتتوضیحات و خرید
میلگرد 8 آجدار فایکو8A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 10 آجدار فایکو10A3شاخه28,000 تومان
میلگرد 12 آجدار فایکو12A3شاخه27,700 تومان
میلگرد 14 آجدار فایکو14A3شاخه26,900 تومان
میلگرد 16 آجدار فایکو16A3شاخه26,900 تومان
میلگرد 18 آجدار فایکو18A3شاخه26,900 تومان
میلگرد 20 آجدار فایکو20A3شاخه26,900 تومان
میلگرد 22 آجدار فایکو22A3شاخه26,900 تومان
میلگرد 25 آجدار فایکو25A3شاخه26,900 تومان
میلگرد 28 آجدار فایکو28A3شاخه27,300 تومان
میلگرد 32 آجدار فایکو32A3شاخه26,900 تومان
میلگرد 40 آجدار فایکو40A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 36 آجدار فایکو36A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور
نامسایزاستانداردحالتقیمتتوضیحات و خرید
میلگرد 8 آجدار نیشابور8A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 10 آجدار نیشابور10A3شاخه26,850 تومان
میلگرد 12 آجدار نیشابور12A3شاخه27,250 تومان
میلگرد 14 آجدار نیشابور14A3شاخه26,900 تومان
میلگرد 16 آجدار نیشابور16A3شاخه26,900 تومان
میلگرد 18 آجدار نیشابور18A3شاخه25,900 تومان
میلگرد 20 آجدار نیشابور20A3شاخه26,900 تومان
میلگرد 22 آجدار نیشابور22A3شاخه26,900 تومان
میلگرد 25 آجدار نیشابور25A3شاخه26,000 تومان
میلگرد 28 آجدار نیشابور28A3شاخه25,900 تومان
میلگرد 32 آجدار نیشابور32A3شاخه25,950 تومان
میلگرد 36 آجدار نیشابور36A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 40 آجدار نیشابور40A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد آجدار پرشین
نامسایزاستانداردحالتقیمتتوضیحات و خرید
میلگرد 8 آجدار پرشین8A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 10 آجدار پرشین10A3شاخه26,000 تومان
میلگرد 12 آجدار پرشین12A3شاخه26,000 تومان
میلگرد 14 آجدار پرشین14A3شاخه27,450 تومان
میلگرد 16 آجدار پرشین16A3شاخه25,950 تومان
میلگرد 18 آجدار پرشین18A3شاخه25,900 تومان
میلگرد 20 آجدار پرشین20A3شاخه26,800 تومان
میلگرد 22 آجدار پرشین22A3شاخه26,800 تومان
میلگرد 25 آجدار پرشین25A3شاخه26,800 تومان
میلگرد 28 آجدار پرشین28A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 32 آجدار پرشین32A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 36 آجدار پرشین36A3شاخهتماس بگیرید
میلگرد 40 آجدار پرشین40A3شاخهتماس بگیرید
فیلتر
آقای جعفری خانم جعفری
021-55445622 021-55445623 021-55445397