سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

امروز 15 بهمن 1401
آهــن رو از بازارش بخــر
۵۵۴۴۵۶۲۲021
۵۵۴۴۵۶۲۳021

با مـا در تمـاس باشـید

پروفیل ساختمانی

پروفیل ساختمانی کارخانجات یاران
نامابعاد قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخهقیمتتوضیحات و خرید
پروفیل ساختمانی 10*20 ضخامت 2 یاران20*1026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 20*20 ضخامت 2 یاران20*2026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 20*20 ضخامت 2.5 یاران20*202.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 30*20 ضخامت 2 یاران30*2026 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 30*20 ضخامت 2.5 یاران30*202.56 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 40*20 ضخامت 2 یاران40*2026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 40*20 ضخامت 2.5 یاران40*202.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 60*20 ضخامت 2 یاران60*2026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 60*20 ضخامت 2.5 یاران60*202.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 10*30 ضخامت 2 یاران10*3026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 30*30 ضخامت 2 یاران30*3026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 30*30 ضخامت 2.5 یاران30*302.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 40*30 ضخامت 2 یاران40*3026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 40*30 ضخامت 2.5 یاران40*302.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 50*30 ضخامت 2 یاران50*3026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 50*30 ضخامت 2.5 یاران50*302.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 60*30 ضخامت 2 یاران60*3026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 60*30 ضخامت 2.5 یاران60*302.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 40*40 ضخامت 2 یاران40*4026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 40*40 ضخامت 2.5 یاران40*402.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 50*40 ضخامت 2 یاران50*4026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 50*40 ضخامت 2.5 یاران50*402.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 60*40 ضخامت 2 یاران60*4026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 60*40 ضخامت 2.5 یاران60*402.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 80*40 ضخامت 2 یاران80*4026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 80*40 ضخامت 2.5 یاران80*402.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 50*50 ضخامت 2 یاران50*5026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 50*50 ضخامت 2.5 یاران50*502.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 60*60 ضخامت 2 یاران60*6026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 60*60 ضخامت 2.5 یاران60*602.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 70*70 ضخامت 2 یاران70*7026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 70*70 ضخامت 2.5 یاران70*702.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 80*80 ضخامت 2 یاران80*8026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 80*80 ضخامت 2.5 یاران80*802.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 90*90 ضخامت 2 یاران90*9026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 90*90 ضخامت 2.5 یاران90*902.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 100*100 ضخامت 2.5 یاران100*1002.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی تهران شرق
نامابعاد قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخهقیمتتوضیحات و خرید
پروفیل ساختمانی 10*20 ضخامت 2 تهران شرق20*1026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 20*20 ضخامت 2 تهران شرق20*2026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 20*20 ضخامت 2.5 تهران شرق20*202.56 متر31,800 تومان
پروفیل ساختمانی 30*20 ضخامت 2 تهران شرق30*2026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 30*20 ضخامت 2.5 تهران شرق30*202.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 40*20 ضخامت 2 تهران شرق40*2026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 40*20 ضخامت 2.5 تهران شرق40*202.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 60*20 ضخامت 2 تهران شرق60*2026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 60*20 ضخامت 2.5 تهران شرق60*202.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 10*30 ضخامت 2 تهران شرق10*3026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 30*30 ضخامت 2 تهران شرق30*3026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 30*30 ضخامت 2.5 تهران شرق30*302.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 40*30 ضخامت 2 تهران شرق40*3026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 40*30 ضخامت 2.5 تهران شرق40*302.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 50*30 ضخامت 2 تهران شرق50*3026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 50*30 ضخامت 2.5 تهران شرق50*302.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 60*30 ضخامت 2 تهران شرق60*3026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 60*30 ضخامت 2.5 تهران شرق60*302.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 40*40 ضخامت 2 تهران شرق40*4026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 40*40 ضخامت 2.5 تهران شرق40*402.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 50*40 ضخامت 2 تهران شرق50*4026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 50*40 ضخامت 2.5 تهران شرق50*402.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 60*40 ضخامت 2 تهران شرق60*4026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 60*40 ضخامت 2.5 تهران شرق60*402.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 80*40 ضخامت 2 تهران شرق80*4026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 80*40 ضخامت 2.5 تهران شرق80*402.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 50*50 ضخامت 2 تهران شرق50*5026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 50*50 ضخامت 2.5 تهران شرق50*502.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 60*60 ضخامت 2 تهران شرق60*6026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 60*60 ضخامت 2.5 تهران شرق60*602.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 70*70 ضخامت 2 تهران شرق70*7026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 70*70 ضخامت 2.5 تهران شرق70*702.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 80*80 ضخامت 2 تهران شرق80*8026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 80*80 ضخامت 2.5 تهران شرق80*802.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 90*90 ضخامت 2 تهران شرق90*9026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 90*90 ضخامت 2.5 تهران شرق90*902.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 100*100 ضخامت 2.5 تهران شرق100*1002.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی کیان پرشیا
نامابعاد قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخهقیمتتوضیحات و خرید
پروفیل ساختمانی 10*20 ضخامت 2 کیان پرشیا20*1026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 20*20 ضخامت 2 کیان پرشیا20*2026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 20*20 ضخامت 2.5 کیان پرشیا20*202.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 30*20 ضخامت 2 کیان پرشیا30*2026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 30*20 ضخامت 2.5 کیان پرشیا30*202.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 40*20 ضخامت 2 کیان پرشیا40*2026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 40*20 ضخامت 2.5 کیان پرشیا40*202.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 60*20 ضخامت 2 کیان پرشیا60*2026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 60*20 ضخامت 2.5 کیان پرشیا60*202.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 10*30 ضخامت 2 کیان پرشیا10*3026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 30*30 ضخامت 2 کیان پرشیا30*3026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 30*30 ضخامت 2.5 کیان پرشیا30*302.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 40*30 ضخامت 2 کیان پرشیا40*3026 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 40*30 ضخامت 2.5 کیان پرشیا40*302.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 50*30 ضخامت 2 کیان پرشیا50*3026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 50*30 ضخامت 2.5 کیان پرشیا50*302.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 60*30 ضخامت 2 کیان پرشیا60*3026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 60*30 ضخامت 2.5 کیان پرشیا60*302.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 40*40 ضخامت 2 کیان پرشیا40*4026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 40*40 ضخامت 2.5 کیان پرشیا40*402.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 50*40 ضخامت 2 کیان پرشیا50*4026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 50*40 ضخامت 2.5 کیان پرشیا50*402.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 60*40 ضخامت 2 کیان پرشیا60*4026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 60*40 ضخامت 2.5 کیان پرشیا60*402.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 80*40 ضخامت 2 کیان پرشیا80*4026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 80*40 ضخامت 2.5 کیان پرشیا80*402.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 50*50 ضخامت 2 کیان پرشیا50*5026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 50*50 ضخامت 2.5 کیان پرشیا50*502.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 60*60 ضخامت 2 کیان پرشیا60*6026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 60*60 ضخامت 2.5 کیان پرشیا60*602.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 70*70 ضخامت 2 کیان پرشیا70*7026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 70*70 ضخامت 2.5 کیان پرشیا70*702.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 80*80 ضخامت 2 کیان پرشیا80*8026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 80*80 ضخامت 2.5 کیان پرشیا80*802.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 90*90 ضخامت 2 کیان پرشیا90*9026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 90*90 ضخامت 2.5 کیان پرشیا90*902.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 100*100 ضخامت 2.5 کیان پرشیا100*1002.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی صدرا تهران
نامابعاد قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخهقیمتتوضیحات و خرید
پروفیل ساختمانی 10*20 ضخامت 2 صدرا20*1026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 20*20 ضخامت 2 صدرا20*2026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 20*20 ضخامت 2.5 صدرا20*202.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 30*20 ضخامت 2 صدرا30*2026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 30*20 ضخامت 2.5 صدرا30*202.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 40*20 ضخامت 2 صدرا40*2026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 40*20 ضخامت 2.5 صدرا40*202.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 60*20 ضخامت 2 صدرا60*2026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 60*20 ضخامت 2.5 صدرا60*202.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 10*30 ضخامت 2 صدرا10*3026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 30*30 ضخامت 2 صدرا30*3026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 30*30 ضخامت 2.5 صدرا30*302.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 40*30 ضخامت 2 صدرا40*3026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 40*30 ضخامت 2.5 صدرا40*302.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 50*30 ضخامت 2 صدرا50*3026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 50*30 ضخامت 2.5 صدرا50*302.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 60*30 ضخامت 2 صدرا60*3026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 60*30 ضخامت 2.5 صدرا60*302.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 40*40 ضخامت 2 صدرا40*4026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 40*40 ضخامت 2.5 صدرا40*402.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 50*40 ضخامت 2 صدرا50*4026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 50*40 ضخامت 2.5 صدرا50*402.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 60*40 ضخامت 2 صدرا60*4026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 60*40 ضخامت 2.5 صدرا60*402.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 80*40 ضخامت 2 صدرا80*4026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 80*40 ضخامت 2.5 صدرا80*402.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 50*50 ضخامت 2 صدرا50*5026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 50*50 ضخامت 2.5 صدرا50*502.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 60*60 ضخامت 2 صدرا60*6026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 60*60 ضخامت 2.5 صدرا60*602.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 70*70 ضخامت 2 صدرا70*7026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 70*70 ضخامت 2.5 صدرا70*702.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 80*80 ضخامت 2 صدرا80*8026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 80*80 ضخامت 2.5 صدرا80*802.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 90*90 ضخامت 2 صدرا90*9026 متر32,900 تومان
پروفیل ساختمانی 90*90 ضخامت 2.5 صدرا90*902.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی 100*100 ضخامت 2.5 صدرا100*1002.56 متر32,400 تومان
پروفیل ساختمانی جهان پروفیل پارس
نامابعاد قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخهقیمتتوضیحات و خرید
پروفیل ساختمانی 10*20 ضخامت 2 جهان پارس10*2026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 20*20 ضخامت 2 جهان پارس20*2026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 20*20 ضخامت 2.5 جهان پارس20*202.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 30*20 ضخامت 2 جهان پارس30*2026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 30*20 ضخامت 2.5 جهان پارس30*202.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 40*20 ضخامت 2 جهان پارس40*2026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 40*20 ضخامت 2.5 جهان پارس40*202.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 60*20 ضخامت 2 جهان پارس60*2026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 60*20 ضخامت 2.5 جهان پارس60*202.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 10*30 ضخامت 2 جهان پارس10*3026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 30*30 ضخامت 2 جهان پارس30*3026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 30*30 ضخامت 2.5 جهان پارس30*302.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 40*30 ضخامت 2 جهان پارس40*3026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 40*30 ضخامت 2.5 جهان پارس40*302.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 50*30 ضخامت 2 جهان پارس50*3026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 50*30 ضخامت 2.5 جهان پارس50*302.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 60*30 ضخامت 2 جهان پارس60*3026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 60*30 ضخامت 2.5 جهان پارس60*302.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 40*40 ضخامت 2 جهان پارس40*4026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 40*40 ضخامت 2.5 جهان پارس40*402.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 50*40 ضخامت 2 جهان پارس50*4026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 50*40 ضخامت 2.5 جهان پارس50*402.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 60*40 ضخامت 2 جهان پارس60*4026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 60*40 ضخامت 2.5 جهان پارس60*402.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 80*40 ضخامت 2 جهان پارس80*4026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 80*40 ضخامت 2.5 جهان پارس80*402.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 50*50 ضخامت 2 جهان پارس50*5026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 50*50 ضخامت 2.5 جهان پارس50*502.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 60*60 ضخامت 2 جهان پارس60*6026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 60*60 ضخامت 2.5 جهان پارس60*602.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 70*70 ضخامت 2 جهان پارس70*7026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 70*70 ضخامت 2.5 جهان پارس70*702.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 80*80 ضخامت 2 جهان پارس80*8026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 80*80 ضخامت 2.5 جهان پارس80*802.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 90*90 ضخامت 2 جهان پارس90*9026 متر33,000 تومان
پروفیل ساختمانی 90*90 ضخامت 2.5 جهان پارس90*902.56 متر32,500 تومان
پروفیل ساختمانی 100*100 ضخامت 2.5 جهان پارس100*1002.56 متر32,500 تومان
فیلتر
آقای جعفری خانم مقدم خانم جعفری
021-55445622 021-55445623 021-55445397