نکات مهم در زمان نصب داربست ایمن

نکات مهم در زمان نصب داربست ایمن

استفاده ايمن و مناسب از داربست وابسته به انتخاب سيستم درست برای كار مورد نظر است. اگر مشخصات اساسی داربست برای كار نامناسب باشد يا تمامی قطعات يا اجزای ضروری در دسترس نباشد ، می‌تواند منجر به حادثه شود.

انتخاب درست داربست و اجزای مرتبط با آن مستلزم دانش اساسی درباره شرايط محل و كار مورد نظر است. در مورد تجهیزات داربست و انواع داربست زنی در مقاله معرفی داربست و انواع داربست مفصل صحبت کردیم و اما در این مقاله به طریقه نصب اصولی و ایمنی داربست و نکات مهم هنگام نصب داربست می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

فهرست مطالب

لزوم نصب داربست و بکارگیری آن چیست؟

در كليه كارهایی كه نتوان آنها را در ارتفاع با استفاده از نردبان يا وسايل ديگر به طور ايمن انجام داد ، می‌بايست از داربست های مناسب پروژه استفاده گردد.

شرح اقدامات نصب داربست

1- صدور تائيديه نصب داربست

پس از تشخيص نياز به نصب و بكارگيری داربست در واحدهای بهره برداری و يا محوطه‌های غيرعملياتی توسط مجري انجام كار ، اداره تعميرات آن شركت با توجه به تعاريف فعاليت‌های كار در ارتفاع ، تائيديه الحاقی نصب داربست مطابق راهنمای سيستم پروانه كار شركت ملي نفت ايران به شماره سند NIOC-HSE-SF010-00 صادر می‌گردد.

2- دريافت مجوز نصب داربست

پس از اعلام به گروه داربست بند در مورد صدور تائيديه نصب داربست ، مسئول داربست بندی در محل حاضر شده و پس از رويت شرايط كار و اطمينان از ايمن بودن آن اقدام به تاييد (امضاء) مجوز كار و دريافت آن می‌نمايد.

3- شروع به كار و اجرای عمليات نصب داربست

پس از دريافت تائيديه داربست بندی و اطمينان از ايمنی شرايط محيط كار ، مسئول نصب داربست با هماهنگی با كارشناس ايمنی پيمانكار و گروه داربست بند اقدام به اجرای عمليات داربست بندی نمايد و هيچ فرد ديگری حق استفاده ، بالا رفتن و باز كردن داربست را ندارد.

4- اتمام عمليات داربست بندی

پس از اتمام نصب داربست ، مسئول نصب داربست جهت تكميل چک ليست از داربست بازديد بعمل می‌آورد. اين بازديد به منظور اطمينان هرچه بيشتر از ايمنی داربست و رعايت اصول و مقررات ايمنی بكار رفته در نصب و برپايی آن و آماده سازی جهت بازديد و تاييد كارشناس ايمنی پيمانكار انجام می‌شود و پس از تاييد داربست قسمت مربوطه در كارت ايمنی داربست و پرميت تكميل گردد.

 5- جمع آوری داربست

بلافاصله پس از آن كه نياز به داربست مرتفع گرديد ، (طبق اعلام بهره برداری) گروه داربست بند موظف است آن را با رعايت مقررات ايمنی باز كند و قطعات و اتيكت داربست را به انبار مربوطه (يا محل ويژه نگهداری قطعات داربست) منتقل سازد و كارت ايمنی را به اداره ايمنی برگرداند.

تبصره: درصورتيكه كارشناس ايمنی پيمانكار داربست را ناايمن تشخيص دهد ، مسئول داربست بندی موظف است سريعا مطابق نظر كارشناس ايمنی نسبت به ايمن سازی داربست اقدام كند و پس از آن برای تائيد و امضای كارت مزبور توسط كارشناس ايمنی پيمانكار مجددا هماهنگی نمايد.
كارشناس ايمنی پيمانكار بايد داربست را با هدف ، اطمينان از شرايط ايمن آن بررسی کند.

نکات مهم در زمان نصب داربست ایمن

نکات تائیدیه نصب داربست ایمن چیست؟

 • پهنای راه عبوری سكوی كار
 • سكوی كار بايستی هميشه باز و خلوت باشد.
 • داربست در وضعيت پايداری قرار داشته باشد.
 • تجهيزات ايمنی لازم در جای خود قرار داشته باشند.
 • داربست برای انجام كاری كه در نظر گرفته شده مناسب باشد.
 • داربست فقط برای كاری كه تعريف شده مورد استفاده قرار گيرد.
 • وسايلی كه برای ساخت آن بكار رفته اند ( مانند بست‌ها ، لوله داربست و ..) سالم و عاری از نقص باشد.
 • هرگونه اعمال تغييرات در ساختمان داربست بدون اطلاع مسئول داربست بندی ممنوع می‌باشد.
 • هر نوع حادثه و آسيب به ساختمان داربست نظير ريزش ، كج شدگی ، برخورد ماشين ، كنده شدن كانال زير پايه‌های داربست و … به مسئول داربست بندی اطلاع داده شود.

نکات مهم خطرات در نصب داربست و بکارگیری آن

عمده موارد ناايمنی كه می بايست در نصب داربست و استفاده از آن ، مدنظر قرار گيرد ، به شرح ذيل می‌باشد:

 1. نصب و برداشت ناايمن داربست
 2. بارگذاری نامناسب يا بيش از حد
 3. نقص نصب تمام اجزاء مورد نياز
 4. سكوهايی بدون ميله های حفاظ
 5. تماس الكتريكی با سيم های بالای سر
 6. لغزيدن يا شكستن تخته های سكوی كار
 7. حركت دادن داربست با كارگر روی سكوی كار
 8. بالا رفتن و پايين آمدن از داربست بدون استفاده از تجهيزات حفاظت فردی
 9. عدم تنظيم كامل سكوها در مرحله نصب و برداشت داربست و موقع استفاده داربست.
نکات مهم در زمان نصب داربست ایمن

نکات مهم نصب ایمن داربست و بکارگیری آن

جهت استفاده ايمن و مناسب از داربست می‌بايست در امر داربست بندی رعايت موارد ايمنی توسط نفرات مرتبط به شرح ذيل ، الزامی می‌باشد :

_ هر داربستی بايد بطور مناسب و كافی مهار گردد.

_ در نگهداری از بست‌ها ، لوله‌ها ، رابط‌ها بايد دقت كافی شود.

_ رعايت كليه مقررات ايمنی كار در ارتفاع در كليه مراحل الزامی است.

_ مداخله در كار داربست‌بندی توسط افراد غير مسئول ممنوع می‌باشد.

_ از بكار بردن قطعات معيوب ، شكسته وخم شده بايد بشدت پرهيز شود.

_ پرتاب كردن هرگونه وسيله ، ابزار از بالای داربست به پايين ممنوع است.

_ داربست بايستی توسط فرد ماهر و مجرب برپا گردد و به صورت دوره ای مورد بازديد قرار گيرد.

_ نصب كمركش‌ها و حفاظ پاگير جهت حصول اطمينان نفرات به ايمن بودن داربست الزامی می‌باشد.

_ برای بر پا كردن داربست بايد وسايل كافی فراهم و بكار گرفته شود و از لوازم و تجهيزات مناسب برای كار استفاده شود.

_ در شرايط جوی خطرناك (وزش شديد باد ، طوفان) نصب داربست و انجام هرگونه عمليات بر روی آن ممنوع است.

_ بجز داربست‌های مستقل ، هر داربستی بايد در فاصله‌های مناسب در دو جهت عمودی و افقی محكم به ساختمان مهار شود.

_ تمامی متعلقات و اجزای داربست و مصالح خريداری شده برای نصب داربست بايد كد رنگ داشته باشند كه در صورت رويت هرگونه عيب به راحتی قابل شناسايی باشند. استفاده از قطعات معيوب و يا شكسته ، خميده و خراب در داربست ممنوع بوده و می‌بايست از سايت خارج گردند.

 _ استفاده از لوازم حفاظت فردی مطابق راهنماي نحوه انتخاب ، تهيه و استفاده تجهيزات حفاظت فردی PPE شركت ملی نفت ايران به شماره سند 00-014-GU-SF-HSE-NIOC ضروری است.

_ قبل از شروع كار تمامی افرادی كه با داربست كار مي‌كنند بايد در كلاسهای آموزشی شركت نمايند و پس از گذراندن كلاس و قبولی در آزمون تئوری و عملی مجاز هستند كه كار خود را شروع نمايند.

_ براي افراد داربست بند كارت مخصوص صادر می‌شود كه نشان ميدهد اين افراد دوره مربوطه را گذرانده و با رعايت كامل ايمنی مجاز بكار هستند. از بكار گيری افرادی كه از ارتفاع ميترسند و تجربه و دانش كافی را ندارند خودداری كنيد.

_ برپا كردن ، پياده كردن و دادن تغييرات اساسی در داربست‌ها بايد فقط تحت مديريت و نظارت يک شخص با كفايت و مسئول و حتی المقدور بوسيله كارگرانی كه در اين گونه كارها تجربه كافی دارند انجام گيرد.

_ تعداد و نوع ملحقات داربست می‌بايست ، در دفتری ثبت و نگهداری شود.

_ اگر قسمتی از داربست احتياج به تعمير داشته باشد نبايد قبل از رفع نقص و تعمير داربست به كارگران اجازه كاركردن در روی آن داده شود.

_ هيچ بخشی از داربست را نبايد پياده كرد و داربست را در حالتی بجا گذاشت كه بتوان از بخش های باقيمانده استفاده كرد ، مگر آنكه بخش بجا مانده منطبق با اين مقررات باشد.

_ داربست‌ها بايد با ضريب اطمينانی تا چهار برابر حداكثر بارگيری طراحی شوند.

_ تا آنجا كه امكان دارد بار روی داربست بايد بطور يكنواخت توزيع گردد تا از عدم تعادل خطرناک داربست اجتناب شود.

نکات مهم در زمان نصب داربست ایمن

جمع بندی

كليه افراد گروه داربست بندی بايستی آموزش‌های لازم شامل كليه مراحل نصب و برپاكردن ، جدا كردن ، حركت دادن ، به كارگيری ، بازساز ی ، نگهداری و بازرسی داربست و نيز آشنايی با مخاطرات و ايمن سازی فعاليت كار در ارتفاع را ديده باشند و دارای گواهينامه از مراجع ذی صلاح باشند.

یادتان باشد موفقت و رساندن ریسک خطرات احتمالی به پایین‌ترین درجه همیشه از راه به کارگیری روش حساب شده و علمی اتفاق می‌افتد ، هر حادثه در یک چشم بر هم زدن اتفاق می‌افتد اما جبران آن شاید مدت‌ها گریبان گیرمان باشد.

تیم آهن بازار برای تهیه بهترین لوله داربستی مناسب پروژه شما آماده ارائه مشاوره و خدمات رسانی هستند با ما در ارتباط باشید.

امیدواریم این مقاله برایتان مفید بوده باشد.

اگر تجربه‌ و نکته ای در مورد نصب داربست دارید ، برایمان بنویسید تا ما و دیگران از تجربه شما استفاده کنیم.

support
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *